A Vértes hegység területét magában foglaló Vértes Natura 2000 területet a 275/2004 (X.8.) Kormányrendelet hirdette ki, területe: 25533 hektár. A területre elsősorban az erdők, különösen a melegkedvelő társulások a jellemzőek, de nagy jelentőségűek a fátlan élőhelyek is, amelyek közül több is önmagában alapjául szolgál a Natura 2000 területté történő kijelölésnek.

A közösségi jelentőségű élőhelyek közül a 91M0 számú Pannon cseres tölgyesek, a 91GO számú Pannon gyertyános tölgyesek, a 91HO számú Pannon molyhos tölgyesek, a 9130 számú Szubmontán és montán bükkösök, és a 6240 számú Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők találhatók a legnagyobb kiterjedésben.

Mellettük azonban kisebb területen megtalálhatók 6210 számú Szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek ,a 9150 számú Sziklai bükkösök, a 8210 számú Mészkősziklás lejtők sziklanövényzete, a 9180 számú Törmeléklejtő és szurdokerdők, a 6190 számú Pannon sziklagyepek és a 6510 számú Üde magas füvű kaszálórétek

Egészen kis kiterjedésben jelen vannak még a következő élőhelyek is:

91E0 Éger-és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők; a 6250 Pannon löszgyepek; a 6110 Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek;  és a 40A0 Kontinentális sziklai-és sztyeppcserjések.

A következő közösségi jelentőségű állatfajok élnek a Vértes Natura 2000 területen, melyek a területkijelölés alapjául szolgáltak.

ROVAROK

Magyar tarsza (Isophya costata)

Eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius)

Nagy Szarvasbogár (Lucanus cervus)

Kék pattanó (Limoniscus violaceus)

Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)

Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)

Havasi cincér (Rosalia alpina)

Gyászcincér (Morimus funereus)

Füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria)

Anker-araszoló (Erannis ankeraria)

Csüngő araszoló (Phyllometra culminaria)

Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)

Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius)

Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia)

Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna)

Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)

Csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria)

Vértesi csuklyásbagoly (Cucullia mixta)

 

KÉTÉLTŰEK

Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)

Vöröshasu unka (Bombina bombina)

 

MADARAK

Fekete gólya (Ciconia nigra)

Fehér gólya (Ciconia ciconia)

Darázsölyv (Pernis apivorus)

Rétisas (Haliaeetus albicilla)

Kigyászölyv (Circaetus gallicus)

Parlagi sas (Aquila heliaca)

Kerecsensólyom (Falco cherrug)

Haris (Crex crex)

Hamvas küllő (Picus canus)

 

EMLŐSÖK

Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)

Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)

Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)

Közönséges denevér (Myotis myotis)

Hegyesorrú denevér (Myotis blythii)

Ürge (Spermophilus citellus)

Vidra (Lutra lutra)

Molnárgörény (Mustela eversmannii)

 

NÖVÉNYEK

Sziklai illatosmoha (Mannia triandra)

István király-szegfű (Dianthus plumarius regis-stephani)

Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)

Magyar gurgolya (Seseli leucospermum)

Piros kígyószisz (Echium russicum)

Fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia)

Homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria)

Janka sallangvirág (Himantoglossum jankae)

A Vértes Natura 2000 terület magába foglalja a Vértesi Tájvédelmi körzet területét, az ott felsorolt további védett növény és állatfajok a Natura 2000 területen is élnek.