Eltűnő életformák, ősi mesterségek

Eltűnő életformák, ősi mesterségek

A Vértes környékének földrajzi és történelmi adottságokból következő településszerkezete meghatározta az ott élők megélhetési, foglalkozási lehetőségeit is. A gyűjtögető, halászó életmódnak, valamint az ősi állattartásnak, az erdei legeltetésnek, a makkoltatásnak, valamint a sziklás, kopár juhlegelők hasznosításának emlékét legnagyobbrészt a ma már csak a számos helyen fellehető földrajzi nevek őrzik. A török kor után a vissza-, illetve betelepülő népesség szempontjából egészen a második világháborúig szinte a mezőgazdaság volt a meghatározó jelentőségű, megélhetést biztosító tevékenység. Mindemellett a Vértes területén erdei munkával, alapanyagok és ipari alapanyagokként alkalmazott termékek gyűjtögetésével, házi faiparral, bányászattal, mész- és szénégetéssel, valamint hamuzsírfőzéssel foglalkoztak. A hegylábi kiterjedt mocsár- és lápvilág ősi hasznosításának – halászat, csíkászat, pákászat – emlékei is fennmaradtak. Lássuk hát sorjában e mára eltűnő tevékenységek egykori emlékeit.

A fa hasznosítása

A fa első, legrégibb és legfontosabb hasznosítása tűzifaként történt, így egészen a Vértessomló környéki szén megtalálásáig a térség legfontosabb fűtőanyaga volt.

A vértesi uradalmak gazdálkodásában a 18. század középétől a 19. század végéig egyre fokozódó szerepe volt az erdőkitermelésnek. A fakitermelés jelentőségét jelzi, hogy az Esterházy-uradalom már a 18. század második felében jelentős számban alkalmazott szakembereket (Forstmeister, Jäger) az erdők óvására, illetőleg a kitermelés irányítására. Az uradalom jobbágyságának ekkor már csak a szigorúan szabályozott faizásra (azaz az épület- és tűzifa beszerzésére) és disznaik makkoltatására volt joga, ezekre is csak munka fejében vagy pénzfizetés ellentételezésével. Az erdő bevételeinek fontosságát a térségbeli községek szerződései is megerősítik. Az erdőhasználatra vonatkozó rész volt a szerződések leghosszabb és legrészletesebben kidolgozott része. Az épület- és tűzifa értékesítésén kívül ezen ágazat nem elhanyagolható bevételekre tett szert a járulékos tevékenységek: a szén- és a mészégetés, valamint a hamuzsírfőzés révén is (Fatuska 2008).

A móriak, gántiak, zámolyiak nagy mennyiségű tűzifát hordtak a Vértes erdeiből a székesfehérvári szerdai és szombati heti piacra. Fáskocsijaikkal a Hal téren, a Mária-szobor körül sorakoztak fel. A fát kocsiszám vagy csillénként árulták. A csille 25–40, apróra vágott, zsúpkötéllel összekötött facsomó. A zámolyiak a csákberényi Merán-uradalom gánti erdejéből, a vidéki erdésztől vettek meg egy-egy hatalmas, kivágásra ítélt fát, amelynek törzsét, vastagabb ágait otthon felaprították, s a székesfehérvári piacra vitték. Saját maguk, a megmaradt ágfával és a megvásárolt fa környékén az erdőben gyűjtött száraz ágakkal tüzeltek. Utóbbi gyűjtését a vidéki erdész úr elnézte a favágóknak, különösen akkor, ha megkínálták őt jó zámolyi pálinkával. Egy megvásárolt fából így akár 18 lovaskocsival is kitellett. A fát a döntésre kiszemelt oldalon stájer fűrésszel kb. 15 cm mélyen befűrészelték, majd felette fejszével bevágták, behakkútták. A hakkulással ellentétes oldalról fűrészelték el a törzset stájer fűrésszel, amelynek fa fogantyúját két ember húzta. A vastag törzset ugyancsak stájer fűrésszel darabolták fel, majd vasékekkel hasogatták szét (Lukács 1996).

 

Mészégetés

     Mészkőégetés Oroszlányon (Fotó: Schneider Jenő)

A Vértesben a mészégetés emlékét a földrajzi nevek sokasága is őrzi: Meszes-völgy (Csákvár), Mészkemence-dűlő (Csákvár, Csákberény), Nádmészkemence-völgy (Csákberény), Hegy-mészkemencze (Vértesboglár, Bodmér, Szár).

A mészégetés az a művelet, amelynek célja a mészkövet égetett mésszé alakítani. A folyamat során hő hatására a kalcium-karbonát (mészkő) kalcium-oxiddá (égetett mész) alakul (miközben szén-dioxid szabadul fel). A kalciumtartalmú kövek kiégetésével foglalkozó szakember a mészégető, aki a tevékenységhez szükséges berendezésekről, anyagokról gondoskodik, majd a kész égetett meszet értékesíti. A mészégetéssel foglalkozók népi neve meszes, egyben így nevezik a meszet értékesítő szekeres árust is. A mészégetéshez külön e célra szerkesztett mészégető kemencéket használtak. A legegyszerűbbek az időszakos kemencék, amelyek nincsenek folyamatos működésben, hanem az égetés után hagyták kihűlni, az égetett meszet kiszedték belőle, és újból megtöltötték mészkővel. Az égetett meszet aztán „oltani” kellett, ami a kalcium-oxid vízzel való reakcióját jelentette, és amelynek során nagy hő keletkezésével jött létre az oltott mész, azaz a kalcium-hidroxid. Ez az építkezéseknél használt habarcs egyik fontos alapanyaga, ugyanis reakcióba lép a levegő szén-dioxidjával, aminek következtében visszaalakul kalcium-karbonáttá, azaz a habarcs „megköt”.

         Mészkőmázsálás (Fotó: Schneider Jenő)

A mészkőben gazdag Vértes erdeiben űzött szén- és mészégetés valamikor a vidék egyik legfontosabb iparága volt. Az uradalom falvaiból, pusztáiból – elsősorban Oroszlány, Gesztes, Bókod és Kőhányás, de Csákvár parasztjai közül is – számosan űzték az egyik vagy a másik mesterséget, amelyet aztán apáról fiúra hagyományozva valóságos mész- és szénégető „dinasztiák” alakultak ki egyik-másik településen. Természetesen az égetés joga is a földesúri regálék közé tartozott, de az iparűzés lényegén valójában az sem változtatott sokat, amikor e jog kizárólagosságát megszüntették, hiszen a mész- és szénégetők mind a „nyersanyag”, mind pedig az égetéshez szükséges hely dolgában továbbra is az uradalomra szorultak. Az egykori mész- és szénégető jobbágyok így lettek az uradalom bérlői. Mind a szén-, mind pedig a mészégetés bérét az égetésre kerülő kemencék, illetőleg rakások számától és nagyságától függően határozták meg. A szerződések egyik sajátos vonása volt, hogy a szén- és mészégetők bérüknek egy részét természetben rótták le az uradalomnak, gyakran a kiégetett mésznek és szénnek a felét is át kellett adniuk. Belőle fedezte ugyanis az uraság az építkezéseknél felmerülő és speciális tüzelési szükségleteit. A szerződések gyakran azt is kikötötték, hogy az éppen szükséges mennyiséget az égetőknek kellett a kívánt helyre szállítani. A mészégető parasztok helyben is árulták az égetett meszet, de még inkább eljártak vele a mészben szegény Alföldre. Oroszlány községgel kapcsolatban már az 1828-as összeírás kiemelte, hogy a parasztok mész- és szénfuvarozással foglalkoznak. Az uradalmi tisztiszék pedig 1834-ben, a korábbi helyzetre is visszatekintve állapította meg, hogy „betsesebb volt az oroszlányi Gazdák előtt a Mésszel és Szénnel való csavargás, mint a Földek mívelése” (GJ. 1834. máj. 3/11.). Az oroszlányiak közül többen az uradalmi mészkemencéket bérlő helybeli telkes jobbágy Viczena testvérektől vásárolt vagy az általuk eladásra küldött meszet, illetve a zsemlyei uradalmi bányából származó szenet hordták le az Alföldre (Szabad 1957).

Ugrik Aliz (1963) Oroszlányról szóló monográfiájában hasonlóan jellemezte az erdei munkákkal, fuvarozással, alföldi idénymunkával foglalkozó község lakóinak életmódját: „A lakosság életmódja, foglalkozása terén nagyjából az 1940-es évekig nincs lényeges változás. Fényes Elek 1860-ból is azt írja az oroszlányiakról, hogy szén-, mészégetéssel, fuvarozással foglalkoznak. 'Ezek miatt gazdaságaikat elhanyagolván, lovaik nagyon elcsigázottak'. Bizony a fuvarozás, mint jobb kereseti forrás, még a XX. század első felében is főfoglalkozása marad az élelmes oroszlányiaknak. Nemcsak fát, szenet, de edényt is fuvaroznak a meszesek. Egészen Komáromig, Hatvanig eljutnak, sőt még a Duna északi partjára is, s hangos, 'Meszet vegyenek' kiáltással ajánlják portékájukat. Már éjféltől hangos az utca a kocsizörgéstől. Egy kis szalonna, kenyér, hagyma az útravalójuk. Mennek, amíg el nem cserélték a portékát gabonára. Egy mérő mészért egy mérő gabona járt. Ha kedvező alku adódott, a gabonát tovább cserélték edényért, ezért-azért, s csak az utoljára cserélt gabonát hozták haza. Sokszor egész nyáron át oda voltak. Jártak csapatostul az Alföldre is aratni, nyomtatni lóval. 1780 óta a zsemlyei (vértessomlói) bányából is fuvaroztak szenet az Alföldre.”

A mész- és szénégetők száma persze az ipari termelés és a bányászat előretörésével folyton-folyvást apadt, de egy-egy oroszlányi és gesztesi család még a két világháború között is tovább folytatta déd- és ükapái mesterségét.

                          Mészkőszállítás

1981 nyarán még két mészégető dolgozott a kőhányási mészkemencénél. Munkájuk a kőtöréssel kezdődött. Kalapáccsal, vésővel hasogatták szét a mázsás kőtömböket. Kis fejű, hosszú nyelű kőtörő kalapácsot használtak, amellyel hajnaltól késő estig dolgoztak. Másnap hajnalban kezdték a berakást: az összetört mészkődarabokat közel 1 m-es magasságban olyan pontosan kellett berakni, mintha házfalat építenének. A mészkemence felfelé szűkül, csonka kúp alakú, körívét és dőlésszögét a berakásnál figyelembe kellett venni. Alsó átmérője és magassága meghaladta a 2 m-t, fala mellé kerültek a kisebb kövek, a belső szélre lezárásként a nagyobb darabokat rakták. Ügyelni kellett a kötésre, illesztésre. A berakás legnehezebb része a boglya kialakítása: a tűztér fölé a mészkőből boltozatot építettek. A harmadik napon történt a betuskózás: a boglya belsejében kúp alakban rakták össze a vastag, 1 m hosszú fákat, a kúp közepébe apró gyújtós került. Vaslemezekkel rakták körül a boglyát, aztán jöhetett a begyújtás. A három napig (72 óráig) tartó égetés során a mészégetők felváltva dolgoztak: míg egyikük őrizte a tüzet, a másik aludt. A tűzőrző időnként kisebb-nagyobb fahasábokat dobott a tűzbe, ilyenkor jól látható volt a berakott kő izzása. Másfél-két tonna mészkövet raktak be, ebből egy tonnánál valamivel több égetett mész lett.

„Ez a mész azonban tiszta, nincs benne semmi szennyeződés, mint az ipari mészben. Sokszor a kemencéből viszik el azon melegében. Építkezők, tűzépesek, kőmüvesek várják az égetés végét, műanyag zsákokba, fémedényekbe szedjük ki a meszet, aztán úgy viszik el. Majdnem mindig két kemencével dolgozunk, amig az egyik hül, addig rakjuk a másikat” – említette a kőhányási mészégető (Lukács 1996).

 

Szénégetés

A vértesi erdőkben itt-ott még ma is füstölögnek a szénégetők földdel letakart boksái. Falepárló munkájuk végtermékét, a faszenet korábban a kovácsműhelyekben, a vasiparban nemesacélok gyártásánál, régebben pedig a feketelőpor készítéséhez, valamint a háziasszonyok ma már múzeumokban őrzött parazsas vasalóinak izzításához használták. A Vértesben manapság előállított, papírzsákokba csomagolt faszenet főként grillezéshez használják, nagy része exportra kerül.

  Faszénégetés Oroszlányon az 1930-as évek első felében

A szénégetés a fának levegő kizárása mellett történő hevítése abból a célból, hogy a fából a szén és hidrogén kivételével a többi alkotórészt eltávolítsuk. A szenesítés feltétele, hogy légmentes körülmények között történjen, hiszen ellenkező esetben a fa elég. A faszénégetés az erdei mesterségek sorában a 19. század eleje, az ipari tevékenység fellendülése óta jelentős kenyéradó háziipar volt a Kárpát-medence minden jelentős erdővidékén. Legnagyobb jelentősége a kohász- és a vasverő központok közelében volt, hiszen a jó kénmentes vas előállításához elengedhetetlenül szükséges volt a faszén, azonban a mesterség ennél sokkal ősibb.

A Csákvári Erdészetnél 1980 környékén indult be ismételten a faszéntermelés, eleinte kísérleti jelleggel, 100–150 tonna/év termeléssel. Célja a gyenge minőségű tűzifa feldolgozása volt, az égetési alapanyagot bükk (Fagus sylvatica), gyertyán (Carpinus sp.), kőris (Fraxinus sp.) és csertölgy (Quercus cerris) adták. A munkát az első néhány évben saját dolgozók végezték, később vállalkozók vették át a helyüket. Ma az országban egyedül csak itt folyik faszéntermelés, mintegy tizenöt éve egy Erdélyből, Farkaslakáról származó brigáddal. A termelés a kezdeti kísérleti mennyiség óta folyamatos emelkedő tendenciát mutat, 2013-ban 2400 m3 faanyagból mintegy 400 t faszenet állítottak elő.

A boksapad készítésénél először magas fekvésű, száraz helyet választanak, amelyet szükség szerint elegyengetnek, mert a boksahelynek olyan tisztának és egyenletesnek kell lenni, mint a szérűnek. A 200–250 m3 fa kiégetéséhez szükséges a boksa számára 12 m átmérőjű helyet készítenek. Fontos, hogy a terület a középponttól kifelé kb. 4-6%-ot lejtsen, így a boksa alatt nem tud megállni a víz. Ahol nem akad vízszintes terület, ott teraszt képeznek ki a lejtős hegyoldalon.

A boksaépítés során először a boksahely közepén négy élére állított, 100–130 cm hosszú fahasábból üreget alakítanak ki, amelyet fahulladékkal, forgáccsal töltenek ki úgy, hogy az üreg egyik oldala a begyújtás céljára szabadon maradjon. Ez az ún. boksabél, amely köré állítják egymásnak támasztva a fahasábokat. Amikor 2–3 m átmérőjű kört kialakítottak, megkezdik a másik sor fahasáb rakását az előző tetejére. A boksát a közepén négy rend, egymásra állított fahasábból rakják, így végül 3,5–4,0 m magas, kupola formájú farakás készül. A boksabéltől a boksa széléig körülbelül 15 cm széles rést, gyújtójáratot hagynak, ezen keresztül történik a boksa meggyújtása. Az összerakott boksát hagyományosan lehullott falevéllel, száraz avarral, jelenleg többnyire szalmával takarják be, majd legalább 10 cm, néhol 20–25 cm vastagon beföldelik, de a tetején hagynak egy szellőzőnyílást, hogy könnyebben meggyulladjon. A begyújtás a vízszintes gyújtójáraton történik egy hatméteres rúd segítségével. Begyújtáskor a boksa csúcsától méternyi távolságra, oldalt 4–8 szelelőnyílást nyitnak. Miután a tűz a boksa tetejéig terjedt, az ott lévő rést fadoronggal betömik, majd földdel lefojtják, hogy a farakás lassabban égjen. Ilyenkor a szénégető a boksa oldalához támasztott lajtorján (létrán) megy fel, nehogy a már parázsló boksa beroppanjon alatta, s szerencsétlenség érje. A boksa csak felülről juthat némi oxigénhez, mert az alulról behatoló levegőtől a fa hamuvá égne. Az oldalán nyitott szellőzőnyílások biztonsági szelepként is szolgálnak, kivezetik a képződő gázokat és gőzöket. A begyújtást követően a boksát két napig folyamatosan őrizni kell, a keletkező gázok miatt a boksa lerúghatja magáról a takaróanyagot és a faanyag eléghet. Az égetés lényege a tűz irányának és intenzitásának szabályozása. Égetés közben a boksa oldalán egyre lejjebb és lejjebb szúrnak szellőzőréseket, miközben az előző lyukakat betömik. A fa elszenesedése 270–280 ºC-on indul meg. A faszénégető a füst színéből következtet a szén állapotára, ha a szellőzőlyukakon kékes füst távozik, akkor már a szén ég, ilyenkor kell lejjebb húzni a tüzet új szellőzők ütésével. A folyamat egészen addig tart, míg el nem érik a boksa alját. Az égetés végén a boksa megközelítőleg felére rogy össze, ezután az összes rést betakarják, és egy napig pihentetik.

A lehűlés legalább egy napig tart. Ezután következik a szén tisztázása, más kifejezéssel vetkőztetése: a faszenet egy nagy kampóval vagy vasvillával kihúzzák a por alól, portalanítják és halomba gyűjtik. Régebben a kész szenet vízzel hűtötték, most úgynevezett kazánokba rakják, lefojtják, és levegőtől elzárva tartják. A lehűlt szenet zsákokba rakják és beszállítják a csomagolóüzembe. A kiszerelés régebben kézzel történt, jelenleg egy egyedileg legyártott géppel végzik a csomagolást.

 

Salétromfőzés

                          Salétrom főzés

Egykor a faszén mellett a puskaporkészítés alapanyaga volt a salétrom is, amelynek előállítása során szintén rengeteg fát használtak fel.

A salétromfőzés biztosította a 16. századtól a 19. század közepéig a puskaporgyártás alapanyagát, a salétromot (kálium-nitrát). A salétromfőzés módszerei a késő középkorban alakultak ki, és alapjaiban változatlanul maradtak fenn az 1860-as évekig, amikor a lőgyapot feltalálása háttérbe szorította a hagyományos eljárásokat.
Salétrom elnevezéssel egykor a nitrátsókat illették, amelyek a talajban természetes úton nagy mennyiségben képződhetnek. A megfelelő adottságú tájakon ezért a mindenkori uralkodók (még a török hódoltság idején is) megkövetelték a jobbágyoktól a salétromtermő helyek, az ún. salétromszérűk gondozását és a félkész salétrom beszolgáltatását. Az összegyűjtött salétromot a katonai igazgatás alatt álló salétromháznak kellett átadni. A szérűkön tavasszal, rendszerint májusban kezdték meg a salétrompor gyűjtését, és a mezőgazdasági munkák mellett alkalmanként szeptemberig foglalkoztak vele. A szérűn kiütköző salétromot többnyire seprűvel gyűjtötték vagy gereblyefejjel tolták össze. Az összesöpört salétromport a kertekben álló egyszerű épületekbe hordták, ahol a kifőzésig vagy a beszolgáltatásig tárolták. A salétromházak főzetlen állapotban is átvették az összegyűjtött salétromot. A feldolgozás első lépését a salétrompor kilúgozása jelentette. A nyers lúgot először rézkazánba juttatták és 80 °C-on forralták. Közben fahamuból lúgot készítettek, és az ebből szükséges mennyiséget a salétromlúghoz töltötték, majd abbahagyták a tüzelést. A tiszta lúgot rézkazánba töltötték, és négy-öt napig folyamatosan tüzeltek alatta. Amikor a lúg elérte a 48-50%-os töménységet, a főzést befejezték. A sűrű lúgot állítókádakba merték, ahol öt-hat óráig tartották, miközben az idegen rész kivált belőle. Ezután kristályosító rézüstökbe merték, ahol teljesen kihűlt kikristályosodott. A nyers kristályokat kitördelték, összegyűjtötték, és még kétszer megtisztították. Ezt fakalapáccsal összetörték, és napokig száradni hagyták. A tökéletesen kiszáradt fehér, porszerű anyagot hordókba csomagolták, és mint kétszer tisztított salétromot hozták forgalomba (Selmeczi Kovács 2009).

Térségünkben török adóösszeírásokban találkozhatunk Fornapuszta és a salétrombánya, illetve Csákvár salétrombánya-pusztájának említésével 1570-ben, valamint 1574–1595 között is. Később a vármegyei bizottmány jelentésében említik egyszer, hogy 1839-ben Csákváron már a puskapor egyik legfontosabb alapanyagát biztosító salétromfőző is működött, amelynek zálogbirtokosa Sáfrán Mihály volt (Erdős 2002a).
Egy 1822-ből származó térkép „salitrom fözöhely” néven pontosan jelzi a helyét is Csákváron, a Belmajor déli részén a mai Kisdobos utca környékén (Csákvár – 4 Sections [S 69 – No. 98/1–4/.]).

 

Hamuzsír főzés

  Hamuzsír főzés a XVI. században

Térségünk földrajzi neveiben számos helyen találkozhatunk egy másik, jellegzetesen ipari tevékenység emlékeivel, amely szintén az erdőre, a fára mint nyersanyagra épült, ugyanis nyersanyaga a fahamu volt. E a tevékenység a hamuzsírfőzés, amelynek emlékét őrzi a Hamuház (Oroszlány) és a Hamuhordó út (Csákberény). Móron, Felsőgallán, Oroszlányban és Várgesztesen is működött hamuzsírfőző ház. Oroszlányban Hamuház (szlovákul Popelárna) néven nevezik a régi Fő utca folytatását. A helyi hagyomány szerint a jobbágykorban ide, a Suvada porta telkére kellett hordani a hamut a falu minden házától, egész hegy keletkezett ott belőle. Ezzel átellenben, Kostyál Pál telkén állt a hamuház, ahol hamuzsírt (kálium-karbonát) főztek belőle. A hamuzsírfőzés jogát 1749–1860 között a Frech és a Förstner zsidó családok bérelték az Esterházy-uradalomtól. A hamuzsírfőzés gyakorlati munkáját a bérlők hozzáértő alkalmazottal, a főzőlegénnyel végeztették, akinek szállást adtak a hamuházban. A bőrkötényes főzőlegény hatalmas kádakban vízzel oldotta ki a lúgot a fahamuból, majd üstökben forralva, kevergetve besűrítette a hamuzsírt. Az Esterházy-uradalom a győri gyűjtőhelyre szállíttatta, ahonnan a komáromi szekeresgazdák vitték tovább külföldre, Franciaországba, Németalföldre vagy Danzigba is (Lukács 1996).

A hamuzsírkészítés több száz éves technológia a kálium-karbonát előállítására, amely a szappanfőzés, az üveggyártás és a salétromfőzés nélkülözhetetlen vegyi anyaga. Az üveghuták mellett ez biztosította a zárt, nehezen értékesíthető erdőterületeink hasznosítását. A hamuzsírfőzés hagyományos gyakorlása a 18. század folyamán a forgalomtól távol fekvő hegységeinkben irtástelepülések kialakulásához vezetett. Nálunk főként a bükk (Fagus sylvatica), a tölgy (Quercus sp.), a juhar (Acer sp.) és a nyír (Betula sp.) fáját égették hamuzsírrá, de használták erre a célra a szőlővenyigét, sőt a házak fűtése során keletkezett fahamut is. A hamut összegyűjtötték, majd kádakban kioldották, kilúgozták. A lúgot elpárologtatták, vasüstökben kifőzték. Az így nyert, besűrűsödött masszát végül az erre a célra készített kemencékben hevítették, kiégették, ha teljesen száraz állapotban kívánták forgalomba hozni.
A hamuzsír egykor nélkülözhetetlen vegyi anyaga volt az üveggyártásnak, a vászonfehérítésnek és a bőrcserzésnek. Az elégetett fa hamujából lúgozással nyert anyag legfontosabb alkotóeleme a kálium-karbonát volt. A 19. század közepétől a mesterséges szódagyártás felfedezése szinte teljesen háttérbe szorította a növényi eredetű kálium-karbonát előállítását.

Fahamu egykor minden háztartásban felhalmozódhatott, mivel akkoriban kizárólag fával tüzeltek. A hamuzsírfőzők magas oldalú, batárszerű szekérrel járták a falvakat, felvásárolták a fahamut. A nagybani termeléshez azonban megfelelő kiterjedésű erdőre volt szükség. Korabeli adatok szerint egy hamuzsírfőző működtetése több ezer holdnyi erdőterületet igényelt. A hamuzsírgyártás rendkívül nagy erdőpusztítással járt. A korabeli számítások szerint egy mázsa tiszta hamuzsír előállításához egy katasztrális hold erdőt kellett elégetni. A hamukészítés kezdetleges módja az odvas fák lábon való elégetése volt. Az így meggyújtott fák néhány napig senyvedezve égtek, szárazság idején felgyújtással fenyegetve az egész erdőt; esős időben pedig fennállt a veszélye, hogy hamujuk elázik. Ezért biztonságosabb eljárásnak számított a gödrökben történő hamuégetés, amikor kővel kirakott vermek felett úgy hamvasztották el a közelből összehordott fát, hogy a hamu a verembe hulljon. Amikor a verem megtelt hamuval, zsákokban vagy szekereken a hamuházba szállították.
A hamuzsírégetők szinte egész évben dolgoztak, de igazi idényük a tél volt, amikor nem kellett tartaniuk a hirtelen esőktől. A hamut meghatározott helyeken álló hamuházakban gyűjtötték össze, ahol a feldolgozásig tárolták. Hamugyűjtő házak egykor nemcsak a feldolgozó telepeken, hanem sokfelé az erdőkben és lakott településeken is álltak.
A magyarországi hamuzsír Európa más tájain is keresett volt – elsősorban ott, ahol már korábban kiirtották az erdőket –, ez a gazdasági tevékenység azonban a 18. század második felétől hazánkban is – az erdővédő törvények hatására – veszített a jelentőségéből.

 

Hidas- és klumpakészítés

        Hidas Várgesztesen, Beck család

A keményfából készített hidasokat a környékbeli, elsősorban sváb ácsmesterek készítették. A Gánton, Vértesbogláron vagy Száron lakó ügyes kezű ácsok és fafaragók a hízók számára összeállítható tölgyfa hidasokat, disznóólakat is készítettek, amelyeket aztán a környékbeli vásárokon árultak. A szétszedett állapotban kocsival a vásárra vitt hidast a vevő udvarán állították össze. Az állatok így nem a földön, hanem egy keményfa pallókból álló aljzaton voltak, így nem tudták kitúrni a talajt sem. A hidasok szellőzése és – a padozaton beszalmázva – az állatok évszakoknak megfelelő hőérzete is biztosítva volt. Etetésük egy a vályú felett befelé is nyíló ügyes kis ajtóval kívülről történt. A fafaragó mesterek a nagy bálványprésekről is ismert különböző – és a mestereket is azonosító – motívumokkal díszítették a hidast. A hidasok tetejének héjazata korábban nádból vagy zsúpból volt, századunkban már hódfarkú cserépből készül. A Várgesztesen 2015-ben begyűjtött tölgyfa hidast Laub János szári ácsmester készítette. Vértesbogláron Nágl Ferenc, később legkisebb fia, János, majd még az unoka, Nágl Henrik is készített ilyeneket. A Nágl családra a gömbölyített vésőkkel díszített hidasok voltak jellemzők. Nágl Henrik még ma is megismeri a nagyapja és az édesapja által készített hidasokat. A hidasokat általában tölgyből (Quercus sp.), később fehér akácból (Robinia pseudoacacia) is készítették, régebben a vályút is fából faragták, később azonban ez már betonból készült.

Az itt élők telente, a hóban, sárban fatalpú klumpát viseltek, amely még a legnagyobb hidegben is melegen tartotta a lábat. A facipőket házilag készítettek el, aprólékos, hosszadalmas farigcsálás révén. Nemcsak az udvaron és az istállóban jártak benne, hanem még a templomba, bálba is ebben mentek. A konyha- vagy a szobaajtó előtt levették, ezekbe a helyiségekbe papucsban vagy gyapjúzokniban léptek be. Várgesztesen, Vérteskozmán és Vértesbogláron faragták a legjobb facipőket, klumpákat. Az 1920-as évekig a klumpák teljesen fából készültek, azóta a felső részük bőr. Tavasszal és ősszel a klumpakészítők felkeresték a Vértes német községeit, és „Wer kauft Klumpen?” kiáltásokkal járták be az utcákat. Egykor az alcsúti kastély parkjában József főherceg is klumpában sétált, amit egy vérteskozmai házaló klumpakészítőtől vásárolt. Klumpában dolgoztak az istállóban, hordták a trágyát és fejtek a csákvári Esterházy-uradalom tehenészei, csírásai is.

A klumpakészítés apáról fiúra szálló hagyománya Várgesztesen még ma is fellelhető. Hardtégen Ignác és Hardtégen József ezermesterek is az édesapjuktól tanulták a klumpakészítést.

          Hartdégen József klumpát készít
                         Várgesztes

A klumpa készítése a kiszemelt kuglifa kettéhasításával kezdődik. A mester a hasított fa két sima oldalára kirajzolja a mintát, s ügyes kézzel először nagy vonalakban körbefűrészeli a láb formát és a sarkot, majd tovább faragja, mintázza a nyers fát. A klumpák leggyakrabban a könnyű és jól megmunkálható, nem szálkásodó felületű hársfából (Tilia sp.) készültek. Amikor a klumpakészítő farészek faragásával elkészült, lesimítja és csiszolja a felületet. Régen a klumpák bőr felső részét az elhasznált csizmák szárából szabták, ma már akad új bőr is. A bőr felső részhez kiszemelt bőrdarabot beáztatják vízbe, hogy formázható legyen, majd egy sámfára szépen ráfeszítve szegelik körbe a talpra egy rátétes díszítőcsík segítségével, amely így még erősíti a használat során.

Gánton a klumpakészítés ideje a tél volt. Klumpát csak csomómentes hársfából (Tilia sp.) készítettek, mert az puhafa volt, és a csomótól könnyen elrepedt volna a fa. A fát faragószéken (ún. Jankó-padon) munkálták meg, vonókéssel alakították ki a formáját, majd amerikánerrel (kézi fúró) lyukakat készítettek körben a fejrésznél, hogy a bőrt odavarrhassák. Két susztertűvel varrták a felső részt. A bőrt előbb jól beáztatták, hogy jó puha legyen, majd egy kaptafát helyeztek a klumpafára, ráhúzták a bőrt, a felső részt pedig rávarrták. A kenderfonalat előtte suszterszurokkal írelték. Ez úgy nézett ki, mint egy gyufaskatulya, azon kellett végighúzni, megerősíteni s vízhatlanná tenni a fonalat. Különben a vízben, hóban menve hamar elrohadt volna a fonal, használhatatlanná téve a klumpát. A fatalpra két tűvel varrták rá körben a bőrt, egyikkel jobbról, másikkal balról. Amikor kész lett, kivették a kaptafát belőle, és már lehetett is használni. A cipőhöz hasonlóan a klumpát is bekenték bőrzsírral vagy boksszal.

A férfi és női klumpa között némi különbség volt, mert a női sarkánál volt egy kis díszítés, a férfiakén viszont nem. Nagyon hasznos volt a klumpa használata, mert ha kint sár volt, a küszöbön könnyen letették, és harisnyában mentek be a lakásba. A klumpa annyira elterjedt volt, hogy télen templomba, iskolába, sőt még bálba is abban jártak. Cipővel ugyanis csúszik az ember a jégen, a klumpával viszont lehetett figurázni, ez is előnyt jelentett.

Szerző: Viszló Levente

 


Irodalom

-Fatuska J. (2008): Gesztes a 18. és 19. században. In: Hartdégen S. & Rabazzi Stepancsics G. (szerk.): Várgesztes – Gestitz. Német Kisebbségi Önkormányzat, Várgesztes:58–183.
-Lukács L. (1996): A Vértes néprajza. In: Béni K. & Viszló L. (szerk.): Egy cseppnyi Magyarország. A Vértes hegység és környéke. Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Csákvár: 191–216.
-Szabad Gy. (1957): A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra. Akadémiai Kiadó, Budapest.
-Selmeczi Kovács A. (2009): Elfeledett magyar mesterségek és népélet. Cser Kiadó, Budapest.

Csíkászat

          Herman Ottó: Csíkász az ecsedi lápon

A Vértes erdőrengetegei mellett, a hegy lábánál kiterjedt mocsaras, lápos, ingoványos terület volt, amelyet már a római korban is tóvá duzzasztottak elődeink. Ez a kiterjedt láp- és mocsárvilág, vizes élőhely nemcsak búvóhelyet jelentett a háborúk idején embernek, állatnak egyaránt, hanem a réti-lápi életmódot ismerők számára élelmet, egész éves megélhetést is.

A nagy vízivilág – a csíkász, pákász lételeme – letűnt, amióta a folyók gátak közé fogva hömpölyögnek tova. A kultúrmérnökök ceruzája nyomán húzott árkok és csatornák, mint a hal testének szálkái elvezették a mocsarak, lápok vizét, így „szárazra kerültek” ezen egykori áthatolhatatlan területek igazi gyermekei, a csíkászok és a pákászok. Mára feledésbe merült, eltűnt az egykori réti mesterségek nagy része, ma már nem tudjuk hogyan élt s mivel foglalkozott a csíkász, a pákász, a teknősbékagyűjtő vagy a piócás.

A csíkászat a 19. század közepéig évszázadokon keresztül a halászat egyik legjelentősebb ágát képezte. Az oxigénben szegény vizekhez a réticsík (Misgurnus fossilis) egy sajátos kiegészítő légzési formával – a lápi póchoz (Umbra krameri) hasonlóan – jól tudott alkalmazkodni, ugyanis hajszálerekkel sűrűn behálózott utóbele lehetővé teszi, hogy kopoltyúja mellett béllégzés segítségével a levegőből is vegyen fel oxigént. A leleményes csíkász megfigyelte, hogy az oxigénhiány időként rákényszeríti a halat búvóhelye elhagyására. A süppedős, növényzettel benőtt láprészeken, úszó szigeteken a csíkász a lápmetszővel léket vágott, s a kör alakban kivágott csíkkút oxigénben gazdagabb vize messziről odacsalogatta a halakat, amelyeket egy vesszővarsa, a csíkvarsa ejtett foglyul.

   Csíkvarsa a Vértesi Natúrpark látogatóközpont
                      kiállításában, Csákvár

A varsa egyik felén tölcsérszerű nyílású, vesszőből font, a végén kúposan végződő, öblös halfogó eszköz, amelynek a vizek járása, a megfogni kívánt halak tulajdonságai szerint sok változata ismeretes. Működése azon alapul, hogy a varsa befelé szűkülő terelőrészén a hal be tud úszni, de visszafelé a szűk nyíláson már nem tud szabadulni. Az alföldi csíkvarsák sűrű fonásúak voltak, a ritkább fonású varsákkal pedig sebes vízben nagyobb halakat fogtak. A varsát gyakran terelőszárnyakkal készítették, hogy a halak könnyebben beletévedjenek.

A csíkszüret ideje igazán a tél végi, farsangi időszakra esett, ekkor a csíkász léket vágott a jégbe, belehelyezte varsáját, majd azt náddal és gyékénnyel fedte be, hogy ne fagyjon be a lék. A léket szívesen fogadó, levegőért felszínre jövő csíkoknak be kellett úszniuk a varsába, amiből ezután már nem tudtak szabadulni. Az emberek több dolog miatt is jobban kedvelték a „téli csíkot”. Egyrészt a mezei munka szünetében ilyenkor jobban ráértek, másrészt az ilyenkor fogott csíkokkal rákészültek a böjti időre, hiszen a nagyböjt idején nagyon fontos étel, fehérjeforrás volt az, harmadjára pedig az ilyenkor fogott csík „kifürdi a mocsárízét”.

    „A rétgazdaság idejében, jelesen téli időben, legsűrűbben a nagy bőjt idején, a mezei munka szünetében csikász, pákász mellett a környék népe is a csíkászatnak él, mindenféle léket vagdos s megrakja csíkkasokkal. A nagy hidegekben a csapásokon a csík nem hagyja vizet befagyni, mennél hidegebb van annál inkább bolyong, »lihogót fürdik« A csíkkast ilyenkor a kifördésekben a fenékre fektetik, másnap felnézik. A csíkszüret idején jelesül, hogy ilyenkor felesleg is akad, s ez belekerül hordókba, csíklajtokba s ebből készül a finom bőjti eledel a csíkoskáposzta. Ha kisebb a fogás, ritkán adják el, otthon olajban megsütik, még szívesebben ajándékozzák rokonnak, szomszédnak, aztán »hozunk egy üveg bort haza, ott jóllakunk és iszunk is rá«.” (Solymos 1958)

    „S mikor a csikászok hordói megjelentek a halaspiaczon, hírök, szájról-szájra járva, bekalandozta a várost, kiszólította a szegény feleségét valami füstös bögrével, a gazdag szakácsnéját öblös, mázos fazékkal; mert a csík akkoron közétel számban ment: úrnak, zsellérnek kedves eledele volt. A piaczon hosszú sorban állott a nagy kád, a melybe a hordóból, lajtból a csikot bedöntötték s e kádakban, kevés vízben megnyüzsgött a síkos, barna halak töméntelen sokasága...” (Herman 1887)

A fagyban, hóban vízbe nyúló csíkászok, pákászok portéka nélkül is megismerhetők voltak a piacokon, hiszen fagy- és szélmarta piros kezükről, de arcukról is látszott, hogy mivel foglalkoznak.
A réticsík fogását, fogyasztását még szüleink generációja is ismerte, sőt gyakorolta is. Feleségem édesapja, Oláh János (Csákvár–Szúnyogpuszta 1941) a fogott csíkok megtisztítását a következőképpen mesélte el: „Mikor már volt egy vödörrel, akkor az örvénylő, síkos haltömeg megtisztításával sem sokat fáradoztunk. Az edényben kígyózó, vonagló halakra egy jó marok sót dobtunk, s megtisztították azok egymást, már csak öblíteni kellett! Az egymáshoz dörgölődző halak testéről a só lemarta a kültakarójuk nyálkás, síkos nedveit, s közben a vonagló csíkok fájdalmukban még egy-egy nyikkanó hangot is adtak.”

               Mentett réti csíkok vonagló tömege,
                   Csákvár, Csíkvarsai-rét, 2011

A réticsíkból készült hagyományos magyar ételek, például a csíkos káposzta, a dézsmajegyzékben is szerepeltek, s jelentős, ízletes böjti táplálékként tartották őket számon.

Csíkos káposzta: Egy kiló savanyúkáposztára egy liter csíkot számítunk. A vöröshagymát zsíron megpirítjuk, utána ebben a káposztát rendesen megfőzzük, paprikás rántással berántjuk. Amikor jól forr, beletesszük a megtisztított, lefejezett csíkokat. Fél óra hosszat főzzük így, majd tálaláskor pár kanál tejföllel ízesítjük.

A Velencei-tótól Csákvárig húzódó egykori vízjárta mocsárrendszer, élőhelye volt a réticsíknak (Misgurnus fossilis) és lápi pócnak (Umbra krameri) egyaránt. Egykori kiterjedt fogásukat azonban csak a népnyelv őrizte meg számunkra, néhány földrajzi név s egy-két rejtélyes dombocska a rétben. Egy 1792-ben készült Esterházy-térkép egyik feliratában találhatunk egy erre az ősi tevékenységre való utalást: a térkép Csíkvarsa-saroknak nevez egy területet. Az egykori Fornai-tónak egy mai napig látható gátja húzódik a Fornapuszta előtti hídtól kelet felé. Az először még szabályos mértani formájú gát Forna után – ahol egy kicsit ellaposodik a terület – egy szabályos árapasztóval rendelkezik, amely a Kökényes felé, a mai Vadászház előtt vezethette le a tó, mocsár vizét a Csuka-tó-réten keresztül. Ennek az árapasztónak a másik oldalán, a rét felé a „gát” az egykori tó partján felhalmozódó turzás, színlő vonulatát követve, itt-ott mesterséges földhányással kiegészítve, egy 133 m tengerszint feletti magasságban húzódó folyamatos magaslatot jelent, kb. 2,5 km hosszan. Ebben az 1–2 m széles „gát építményben” pedig szinte szabályos távolságokra egymástól, egy-egy 1 m széles, alacsonyabban fekvő „átvágás” (ahol a víz ki- és visszaáramolhatott) található. „Fogtak még vészekkel, gátakkal is csíkot. A gátakba nagyjából háromméterenként, vízszintesen helyeztek el egy-egy csíkvarsát” –írja Herman Ottó .

Véleményem szerint ez az építmény egy csíkgát, az egykori rekesztő halászat egy fennmaradt emléke lehet.  Az is lehet azonban, hogy a parti lerakódásokkal egyébként is egy idő után lefűződő sekély vizű részhez ívni érkező halak fogásához alakították át, egészítették ki a parti lerakódásokból képződött „gátat” (Viszló Levente).

„Az egykori nádrengetegek, ingoványok, kutak, morotvák, goronczok, zsombékok helyén ma az eke túrja a tőzeges, kövér televényt; az eke vasa néha zökken egyet – beléütődött valami levert czövek, karó földalatti maradványába […] Itt-ott kiturja az eke a karózatok egész sorait, melyek szépen kettősben, úgy egy derék macskajárónyira vonulnak egymás mellett, erre arra kanyarogva s a kanyarodások öbleiben lépésnyi közöket hagyva: ezek a csíkgátak vagy lábók maradványai. Kitúrja az eke a hozzávalót is: elfeketedett fűzfavessző fonadékok ezek, hasas, vagy tölcsérszerű alakzatokban. Ezek a csíkvarsák maradványai…”. (Herman 1887)

A nagy vízivilág aztán több felvonásban eltűnt. Első felvonásként a római kortól létező nagy és mélyebb vizű tó lecsapolása történt meg, valószínűleg Bőhm Ferenc – az uradalom akkori mérnöke – tervei alapján. Fornapusztánál a mai helyén átvágták az egykori gátat, s a legrövidebb úton egy egyenes árkot ástak keresztül az egykori Fornai-tavon a Gurdi majortól Fornapusztáig, majd onnan délnek fordulva tovább a Császár-tóig (Zámolyi-víztároló). Így is fennmaradt azonban a nagy lapály, ahova az egész környék vize összefolyt, évenként változó vízjárású réti világot éltetve. A nagy rétség aztán már kevésbé járhatatlan formában, de a vízben gazdagabb időkben legalább fel-felcsillantva őrizte e csodás vízivilágot. A második felvonásra aztán már a szocializmusban került sor, a „leigázzuk a természetet” jelmondat alapján. Sűrű lecsapolóárkok sokasága vezette el az egyébként aszályos vidék vizét a Velencei-tóba. Gyerekkorunkban egy-két vizes évben még tapogatóval mi is fogtunk csíkot, kárászt, gőtét, egyebet a vízben, erre azóta is emlékszik a térségben mindenki. Aztán – szerencsére csak egy évtizedre – eltűntek a csíkok, vízicsibék s mindenféle vízhez kötött élőlény, s csak az első élőhely-rehabilitációs intézkedések hatására tértek vissza ismét 1984 után. Azóta ha lassan is, de ismét találkozhatunk az egykori vízivilág egy időre eltűnt képviselőivel. Fokozatosan tértek vissza a réticsíkok (Misgurnus fossilis), 1995-ben a lápi pócok (Umbra krameri), 1996-ban a vidrák (Lutra lutra), 1997-ben a nyári ludak (Anser anser), így ma már, ha megkóstolni nem is tudjuk elődeink egykori eledelét, de legalább gyönyörködhetünk a vízi élőhelyek egybefonódó táplálékláncában.

Szerző: Viszló Levente


Irodalom

-Herman O. (1887): A magyar halászat könyve. Első kötet. K. M. Természettudományi Társulat, Budapest.
-Solymos E. (1958): Rekesztő halászat a Velencei tavon. István Király Múzeum, Székesfe-hérvár. /István Király Múzeum Közleményei 6./

Erdei gyűjtőgetés

A zsákmányoló gazdálkodás – a növényi és állati eredetű dolgok gyűjtögetése, a halászat és a vadászat – olyan tevékenység, amelynek során az emberek természeti javakat szereznek maguknak, anélkül, hogy azok pótlásáról, további termelésükről vagy tenyésztésükről gondoskodniuk kellene. A különböző erdei termékek gyűjtése, illetve kitermelése több iparág számára szolgáltatott alapanyagot, s a kukorica megjelenéséig a legfontosabb mezőgazdasági alapanyag, a hízlaláshoz, teleltetéshez szükséges makk is itt termett. Ebben az időben nem a fatömeg, hanem a termett makk mennyisége alapján sorolták be az erdőket. A jobbágyok elhajthatták disznaikat az uradalmi erdőkbe makkoltatni, de csak meghatározott térítés fizetése mellett, kedvezményük csupán annyi volt, hogy az idegen jobbágyok által fizetendőnek csak a felével tartoztak. A makkot gyűjtötték is, elsősorban a sertések, de a szarvasmarhák téli takarmányozására is (Fatuska 2008).

Az Esterházy-uradalom erdeinek hasznosítása később főként a faértékesítés és a vadászat, illetve az erdei legeltetés volt, de ezek mellett a különböző erdei termékek gyűjtése, a gubacseladás, a fizetségért engedélyezett makkoltatás, az erdei gyümölcsök és gombák értékesítése és a rőzseeladás is jelentős volt.

 Jó években a gubacsgyűjtésből származó bevétel rúgott a legmagasabbra. Az összegyűjtött gubacsot a magas csersavtartalom miatt nagyrészt a tímárok használták a bőrkikészítés során, de már az 5. században is találkozhatunk a gubacsból készült tintával is, amelynek pályafutását egészen a 19. századig nyomon követhetjük a kézzel írott könyvlapokon, a papírból vagy pergamenből készült okleveleken. A ma még meglévő, írott múltunk jelentős részét képező okleveleink döntő többsége gubacstintával íródott a pergamenlapokra. A gubacstinta – alkotórészeinek arányától függően – leggyakrabban közép- vagy sötétbarna színű, de találkozhatunk világosbarna és feketébe hajló változattal is. Színe, valamint a papíron hagyott jellegzetes nyoma révén többnyire szabad szemmel is felismerhető, de ma már egyszerű kémiai reakcióval is könnyedén, teljes bizonyossággal ki lehet mutatni.

A gubacs (latinul galla) sajátos növényi képződmény, rendellenes sejtszaporulat, amely csak a fiatal, még fejlődésben lévő részekből: rügyből, fiatal szárból, levélből képződik. A gubacsdarazsak (Cynipidae), a gubacslegyek (Cecidomyidae) vagy a növénytetvek közé tartozó gubacstetvek (Eriosomatidae) által megszúrt falevélen, növényi részeken nő, miután ezek a rovarok ezeken a helyeken rakják le a petéiket. A gubacsok általában a növényben fejlődő lárva vagy az ott élő kifejlett egyed által kibocsátott kémiai anyagok hatására jönnek létre (függetlenül attól, hogy azok okoznak-e fizikai sérülést a növényen vagy sem). Az így kialakult gubacsokban fejlődnek ki aztán a lárvák, ott bábozzák be magukat, s csak mint kifejlett rovarok hagyják el a gubacsot, az azon vágott kis nyíláson keresztül. A gubacsnak nagy a gyanta- és a csersavtartalma, ezért tinta és vérzéscsillapító kenőcs előállítására, valamint szövetfestésre és cserzésre használták.

A gubacsértékesítésből származó bevétel ugyan változó mértékben, de jelentős tételt tett ki a vértesi, főként az Esterházy-uradalmi számadásokban, pl. 1833-ban Fischer tatai kereskedő 5000 pengőforintot fizetett az uradalom gubacsterméséért. Az 1860-as években az erdészeti személyzetet már külön prémiumrendszerrel szorgalmazták a gubacsgyűjtésre: az erdőlovag 2, a vidéki és alerdészek pedig a pagonyukban összegyűjtött mennyiségek után mérőnként 1,5 krajcáros jutalomban részesültek. Az erdőmester 1862 őszén a makkhullás és gubacsszedés idejére (négy hétre) még a legeltetést is felfüggesztette az uradalom összes erdőségeiben. Az évenként eladásra kerülő gubacs éppúgy függött a terméshozamoktól, mint az összegyűjtés sikerétől. Egyes években csak 1–200  q, másikakban pedig 1000, sőt 2000 q fölött járt az értékesíthető gubacs mennyisége. Szedésére többnyire a környező falvak serdülő gyermekeit, lányait, az ,,asszonynépet” fogadták fel pár filléres napszámba, esetleg „részibe’”. 1862-ben több mint 600, 1865-ben 2400, két évvel később csak 234, 1873-ban mintegy 1500, 1892-ben 800, a következő évben pedig több mint 900 q „termést” takarítottak be gubacsból (Für 1969).

„A gubacstinta készítése úgy történt, hogy a tölgyesek avarjában begyűjtött néhány darab gubacsot megtörték, apró őrleményt készítettek mozsárban. Kevés vízben felforralták, majd leszűrték, ami már alkalmas volt a színezésre, kicsit hasonlóan a vízfestékhez. Vasgáliccal pácolták, végül arab gumival, mézgával tették a tintát teljesen használhatóvá. Nád, illetve madártoll hegyezésével készült az íróeszköz, amivel mártott papírra lehetett írni, rajzolni.”

Mázsáját a gubacs minősége szerint 8–10, 12, sőt – mint pl. 1892-ben – 14–16 Ft-ért vásárolták fel bécsi és budapesti kereskedők. Egy-egy jó „termés” és eredményes összegyűjtés esetén 8000 – 10 000, sőt kivételes években 20 000 forintnál is többet rakott zsebre az erdészet csak a gubacs árából.

A Vértes déli karsztbokorerdőinek színpompás képviselője a sárga cserszömörce (Cotinus coggygria). E kúp alakú bokrok felülről szemlélve jellegzetes szabályos köröket alkotnak, s évente kétszer megszínesítik a dolomitsziklagyepek karsztbokorerdőinek amúgy is színes, tarkabarka világát. Május végén virágzatuk pompázik sárga és vörös színben, meddő virágainak megnyúlt kocsányai szőröktől tollas terméságazatot alkotnak, innen kapta egyik német nevét: Perückenbaum (azaz parókafa). Őszi lombszíneződése a Vértes déli részének egyik legszebb eseménye. Szeptember végén a cserszömörcebokrok csodálatos sárga és vörös színek kavalkádjával búcsúztatják a nyarat, s jelzik a vénasszonyok nyarának kezdetét.

A sárga cserszömörce (Cotinus coggygria) vadon termő és termesztett nagyobb termetű cserje vagy fa. A növényt valaha ipari bőrcserzőanyagként, és sárga festékanyagként is használták. Fája régi népies kelmefestőszer volt, amely „magyar sárgafa” néven a kereskedelemben is szerepelt. A levélben gallotannin és flavonoidok találhatók. Drog céljára a kifejlett, zöld nyári leveleit kell gyűjteni, ágrészek nélkül. Kb. 4 kg friss levéből lesz 1 kg száraz áru. A levéláru, azaz maga a drog (cotini folium) 10–30% (ellagsavban gazdag) cseranyagot tartalmaz. Főzetét belsőleg gyomor- és bélvérzés, valamint makacs bélhurut ellen használják. Külsőleg fogínysorvadás és torokbántalmak ellen öblögetőnek, vérző aranyér esetén pedig ülőfürdőnek alkalmazzák. Izzadó testrészeket is kezelnek főzetével. Teája és más készítményei (pl. szeszes kivonatai) szájöblögetésre (ecsetelésre) használhatók, gyulladás- és fogínysorvadás-gátló hatása miatt. Szeszes kivonata helyi vérzéscsillapító. Valamikor fontos bőripari nyersanyag volt, a tímárok finom bőrök cserzésére alkalmazták. Őszi lombszíneződése igen látványos, az aranysárgától a tűzpirosig sokféle színben pompázik, ezért kertészeti díszítő értéke is nagy. A cserszömörce latin nevéből ered a Cotinus szájvíz neve is.

    A földre hullott makkot régen – főként a kukorica megjelenése előtt – részben ősszel juhokkal, sertésekkel etették fel, később azonban a vadaskerti vadak részére, illetve részben erdősítés céljára szedették össze. Régen az erdők besorolása is ez alapján történt, a makkos erdők értékét az alapján állapították meg, mennyi állat eltartóképességét biztosította.

1820-ban 1 mérő makk árát 1,50 forintban állapították meg. Ugyanakkor a makkoltatást meghatározott díj – és hozzá makkszedési kötelezettség – ellenében engedték csak meg: a tatai uradalomban 890 forint és 77 mérő makk szedése, a gesztesiben 680 forint és 90 mérő makk felszedése volt az előírás. 1821-ben az egyik tisztiszéki ülésen elhangzott, hogy a tatai uradalomban 64, a gesztesiben 100 mérő makkra van szükség az erdősítés céljára. Ezt a mennyiséget előbb be kell gyűjteni, s csak aztán lehet a makkszedést „kiárendálni”. Egy-egy alkalommal a makk merőjéért 12–20 garast szabtak meg aszerint, hogy melyik községgel hogyan lehetett megalkudni. A 20. század elején meginduló erdősítések idején egyre nagyobb tömegben gyűjtették fel napszámosokkal a makkot. 1909-ben – amikor a háború előtti erdősítés hulláma tetőzött – a makkszedőknek kifizetett napszámbér összege 10 435 korona volt, az összegyűjtött makktömeg pedig több ezer mázsát nyomott (Für 1969).

A természetben fellelhető fogyasztható gyümölcsök, gombák gyűjtése segítette – és szinte a mai napig is segíti – az emberek élelmének kiegészítését. Az erdei melléktermékek közül a gombák gyűjtése sokkal inkább egyéni, mint szervezett keretek között zajlott, így annak mértékéről kevés adat maradt fenn. Az Esterházy-uradalom tisztiszékének figyelme kiterjedt a gazdag erdőségek minden értékesíthető termékére. Így 1840-ben három vadászkutyát tanítottak be úgynevezett az ún. „Trüffel Gombák”, azaz a föld alatt termő nyári szarvasgombák (Tuber aestivum) keresésére, „amelyek a grófi udvar, szükségletének ellátása mellett jövedelmező czikké is válhatnának” (Szabad 1957).

Nincs későbbi adatunk a szarvasgombák gyűjtésének eredményességéről az uradalom keretei között. A különböző gombák szervezett gyűjtése azonban később – még az 1970-es években – is folyt, amikor az Erdei Termék Vállalat országos felvásárló hálózatának Csákváron levő telepe – „Gömöri néni” munkájának eredményeként – még több tíz mázsa gombát, nagyrészt vargányát (Boletaceae) vásárolt fel. A térségben ma már csak a nyári szarvasgomba gyűjtése folyik szervezett keretek között.

A taplógombáknak (Polyporales) is számtalan felhasználása volt ismeretes, amelyek ma már a feledésbe merülő néphagyományokat gyarapítják csak.

A hajdani időkben a taplót főként hajóépítéshez, tömítésnek, valamint – a gyufa feltalálásáig – tűzgyújtáshoz használták. A parázstapló (Phellinus igniarius) a fűzfaligetek odvas fűzfáinak elkorhadt belsejében található. Termőtestét a tűzütésnél a kovakő mellé helyezve, a tüzet kiütő acéllal együtt a tűzgyújtás nélkülözhetetlen eszközeként alkalmazták. A tapló azonban nemcsak a tűzgyújtás nélkülözhetetlen eszköze volt, hanem hosszú századokon át vérzéscsillapítóként is általánosan ismert volt, így sebészeti beavatkozásoknál is használták. Napjainkban is, ha a taplófaragó vagy -díszítő megvágja magát, azonnal taplóval kötözi be a sebét. Mindezen népi megfigyeléseknek tudományos alapjuk is van. A bükkfatapló (Fomes fomentarius) és a parázstapló kemény termőtestének rozsdabarna belseje nem más, mint sűrű gombafonal-szövedék, olyan, mint egy finom likacsú szivacs. Szinte magától értetődő, hogy magába szívja a sebből szivárgó vért. De van még más hatása is. Ezek a taplók csersavszerű, összehúzó anyagokat is tartalmaznak, tehát valóban van a vérereket, sebfelületeket összehúzó, vérzéscsillapító, sebgyógyító hatásuk. Azt mondják, hogy aranyér gyógyítására is alkalmasak. Végül, de nem utolsósorban megemlíthetjük a taplósapka viselésének jótékony hatását a fejfájás ellen. A taplót a méhészek is használták füstölőszerként (Bedő 2002).

    A sikárkefe az erdők tisztásain gyűjtött éles sikárfű (Chrysopogon gryllus) gyökeréből készült. A készítés egykori módját Kiss László (1927) és Németh Imre (1951) csákvári adatközlők mesélték el: „Na, kérem szépen, a sikárkefe az a sikárnak a gyökeréből készült. Annak a magas növénynek olyan szertefutó erős gyökerei vannak, meg lehetett látni messziről, későn augusztusban virágzott, másfél méterre is megnőtt. Ott kellett ásni a töviné’ jó mélyre, úgy lehetett kiszedni a gyökerit. Aztán ha a gyökérről a földet leszedtük, ott látszottak már a hajszálgyökerek, a vörös föld között. Mi régen a Vörös-földesnél a Bányász gyalogút mentén és a Kopasszal szemben a Mennyei-tónál szoktuk szedni. Mert ott a homokbánya mellett is van vörös föld [a vörös föld a fazekasok által is használt tűzálló agyag]. A sikárnak ilyen cikkcakkos gyökere van, és azáltal egyenesedik ki, hogy meg van főzve. Marékra össze kellett rakni, majd befőztük a gyökerit. Mikor meg volt főzve, akkor lehetett mozgatni, akkor lehetett meghajlítani. Mikor megfőtt, akkor marékra kellett összeszedni, itt a derekát megtörni a sikárnak és visszahajlítani minden szárat duplára. Ilyen félcigarettányira össze kellett sodorni, és úgy húztuk be duplán a dróttal. A kefe fa részét előre kifurkáltuk, és a megtört, duplára hajtott sikárt bele kellett húzni a farész lukjába. A vékony slussz drót, amit a bányában az aknákhoz szoktak használni, … no azzal kellett behúzni. A fába kellett befűzni a sikárt, áthúzni alatta a drótot, hogy ne tudjon utána visszacsúszni. Következőnél újra át kellett húzni a drótot. A lyukak körbe voltak kifúrva, így viszi a drótot az ember végig körbe-körbe. Mert a kefe fa része dupla, a felső a borító rész az sima nincsenek rajta lyukak, és van egy lyukacsos, amibe befűzik, lekötözik a sikárt. És utána borításnak használnak egy vékonyabb fa részt, azt szögelik rája. A befőzött lekötözött lyukacsos farészhez, elkészülte után hozzászegelik a borítást. A kilógó sikárt szépen levágták egyenesre és kész volt a kefe. Lehetett vele súrolni az asszonyoknak. De azért az elég gyönge kis kenyérkereset volt ilyen kefét csinálni. Elég nagy munka volt. Valamikor ez a Predák volt a kondás, kanásznak is mondták, és az ezzel foglalkozott, télen csinálta a keféket, meg nagyon jó vékákat is szokott csinálni.”

A sikárkefe készítéshez szükséges éles sikárfű (más néven élesmosófű) előfordulását a Pusztavám melletti Sikáros földrajzi név is megőrizte.

Szerző: Viszló Levente


Irodalom

-Bedő K. (2002): A taplógomba népi feldolgozása. Természet Világa 133(11): Melléklet.
-Fatuska J. (2008): Gesztes a 18. és 19. században. In: Hartdégen S. & Rabazzi Stepancsics G. (szerk.): Várgesztes – Gestitz. Német Kisebbségi Önkormányzat, Várgesztes:58–183.
-Für L. (1969): A csákvári uradalom a tőkés gazdálkodás útján 1870–1914. Mezőgazdasági Múzeum, Budapest. /Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok 4./
-Szabad Gy. (1957): A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra. Akadémiai Kiadó, Budapest.